Sudoku|数独

(Sudoku) 数独 [shù dú]

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
出题 导入 导出
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Sudoku) 数独 [shù dú] 是一种数字推理逻辑游戏。

数独盘面是个九宫,每一宫又分为九个小格,所以又称“九宫格”;根据9×9盘面上的已知数字,推理出所有剩余空格的数字,并满足每一行、每一列、每一个粗线宫(3*3)内的数字均含1-9,不重复 。